ការចុះអនុស្សរណ:យោគយល់គ្នារវាង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសុរិន្ទ ប្រទេសថៃ និងសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា

geneva-usaa

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យមានការចុះអនុស្សរណ:យោគយល់គ្នារវាង មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសុរិន្ទ ប្រទេសថៃ និង មហាវិទ្យាល័យសិល្ប: មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសានៃសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ កម្ពុជា។
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារ:សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ និងការសហប្រតិ្តការការសិក្សារវាងសាកលវិទ្យាល័យទាំងពីដែលផ្តោតលើបីចំនុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម:

  • ស្វែងរកឪកាសសមស្របដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសាស្រ្តាចារ្យ
  • ស្វែងរកកិច្ចសហប្រត្តិការលើផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងផ្លាស់ប្តូរសម្ភារសិក្សានិងចែករំលែកនូវការបោះពុម្ភប្រត្តិបត្រស្នាដៃស្រាវជ្រាវរួមគ្នា។
  • ជំរុញបង្កើតជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនិងផ្លាស់ប្តូរ វប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពី។

Related Blogs