ការចូលរួមរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យក្នុងកម្មវិធី P2A Ambassador Training Program 2018

  • image
  • image
  • យុវនិស្សិត សេង សម្បត្តិធាវី គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំទី២
  • កញ្ញា រស់ វណ្ណនីដា ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំទី២

ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមកម្មវិធី P2A Ambassador Training Program 2018 ដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម ពីថ្ងៃទី០៨-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណង :

  1. បង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសាមគ្គីភាពនៃយុវជនអាស៊ាន
  2. បង្កើនសមត្ថភាពគិត ច្នៃប្រឌិត ដោះស្រាយបញ្ហា និងបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនអាស៊ាន
  3. បង្កើនចំណងមិត្តភាព ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់យុវជនអាស៊ាន
  4. រៀនសូត្រ និងយល់ដឹងពីដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់ P2A ។

កម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដែលនឹងរៀបចំតាមប្រទេសទាំង១០នៃអាស៊ាន ។ សូមប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ត្រៀម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងកុំបីខាន ។

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment