ចូលរួមកម្មវិធីខួបទី៦០ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang Ocean

  • image
  • image
  • image

ឯកឧត្តម សំ ង៉ា សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ បានចូលរួមកម្មវិធីខួបទី៦០ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zhejiang Ocean និងវេទិកាថ្នាក់ដឹកនាំ២០១៨ ក្នុងខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិន នាថ្ងៃទី០២-០៥ វិច្ឆិកា ២០១៩។ ក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ដើម្បីសហប្រតិបត្តិការលើ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រូ បុគ្គលិក និស្សិត, រួមគ្នាស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឈន៍កម្មវិធីសិក្សា និងការចែករំលែកស្នាដៃស្រាវជ្រាវ។

Blog Attachment

Leave us a Comment