ផ្តល់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ

Korea
ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ មេសា ២០១៨ ប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ និងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យសាមយុងប្រទេសកូរ៉េ បានពិភាក្សាគ្នាពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតពូកែភាសាកូរ៉េ ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមយុង,កូរ៉េ ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យទាំង២ និងការរួមគ្នាធ្វើការងារសហគមន៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

Related Blogs

Leave us a Comment