ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របំពេញការងារកិច្ចប្រតិបត្តិការចែកធុងចម្រោះជូនសហគមន៍ រវាងសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យនិងអង្គការកុមាមេគង្គ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

In the morning of December 24, 2018, Enfant du Mekong, Cambodia and I participated in the closing ceremony of the Purify Water Tank Delivery Campaign which was organized by Enfant du Mekong, Cambodia and Mean Chey University. 798 Cambodian families in 4 districts, Svay Chek, Preah Net Preah, O’ Chrov and Malai in Banteay Meanchey Province, have been provided the tanks in October, November and December 2018. We would like to thank Enfant du Mekong, Cambodia who give the purify water tanks and Mean Chey University students who implement this charity mission successfully.

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment