MCUCup2018

  • image
  • image
  • image
  • image

MCUCup2018 ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៧ ឧសភា ២០១៨ ហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ! សូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនា លើកទឹកចិត្តកីឡាករដោយផ្ទាល់ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ។ វគ្គផ្តាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី១០ មិថុនា ២០១៨!
កីឡានាំមកនូវសុខភាព មិត្តភាព សាមគ្គីភាព ច្នៃប្រឌិតភាព និង សមត្ថភាព ។ សូមនិយាយថា “ទេ”ចំពោះគ្រឿងញៀន ។

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment